Аспірантура

Інститут щорічно оголошує прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому рівні) вищої освіти за спеціальністю 091. Біологія (спеціалізації: фізіологія рослин, генетика).

Ознайомитись з освітньо-науковою програмою Інституту

Термін навчання 4 роки. Прийом документів - до 10 вересня поточного року.
Вступні іспити в аспірантуру зі спеціальності та іноземної мови – у другій-третій декаді вересня.

Завантажити Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 091 "Біологія"

Завантажити Правила прийому до аспірантури Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Для організації прийому вступників в аспірантуру наказом директора Інституту утворюється приймальна комісія, яка працює відповідно до Положення про приймальну комісію.

Право на освітню діяльність Інституту у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні затверджено наказом Міністерства освіти і науки України "Про ліцензування освітньої діяльності" від 16.06.2017 р. №123-л (ліцензований обсяг 6 осіб).

Інформація про аспірантів Інституту – здобувачів вищої освіти за спеціальністю 091. Біологія.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 р. та «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури здійснює вчена рада Інституту.

До 2016 р. прийом в аспірантуру Інституту здійснювався за двома науковими спеціальностями 03.00.12 – фізіологія рослин і 03.00.15 – генетика (згідно з Переліком 2011 року).
Із 2017 р. Інститут здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю 091 Біологія (спеціалізації фізіологія рослин, генетика) відповідно до «Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Перелік 2015 року).

Перелік наукових спеціальностей (Перелік 2011 року) та Перелік галузей знань і спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015 року)

Перелік 2011 Перелік 2015
Шифр Галузь науки, спеціальність Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь Галузь знань Спеціальність
03.00.12
Біологічні науки, фізіологія рослин Біологічні 09 Біологія 091 Біологія
03.00.15 Біологічні науки, генетика Біологічні 09 Біологія 091 Біологія

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти”:

091 Біологія. Додатки до Ліцензійних умов:  

Контакти для довідок:

Адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17
Тел. +38 (044) 257-00-14, 257-51-50
Електронна пошта: plant@ifrg.kiev.ua