Про Інститут

Інститут фізіології рослин і генетики (ІФРГ) Національної академії наук України – провідна науково-дослідна установа, в якій виконується широкий спектр важливих фундаментальних і прикладних досліджень за такими основними науковими напрямами:
  • з’ясування фізіолого-біохімічних і молекулярно-генетичних закономірностей стійкості та адаптації рослинних систем;
  • дослідження фотосинтезу, мінерального живлення рослин, біологічної азотфіксації та можливостей використання біологічно активних речовин і сполук із гербіцидною активністю;
  • вивчення механізмів генетичних процесів з метою розроблення наукових основ селекції рослин;
  • збереження й раціональне використання рослинних генофондів, створення нових біо- і нанотехнологій, отримання та вивчення генетично модифікованих організмів.

Наукові дослідження виконують понад 100 науковців, у тому числі: 1 академік НАН України, 4 члени-кореспонденти НАН України, 1 академік НААН України, 18 докторів наук і 53 кандидатів наук.

На полях Дослідного сільськогосподарського виробництва Інституту (смт. Глеваха Васильківського р-ну Київської обл.) вчені проводять наукові дослідження з основними сільськогосподарськими культурами та забезпечують виробництво елітного насіння зернових культур.

На сьогодні очолюваний академіком В.В. Моргуном Інститут фізіології рослин і генетики НАН України вийшов на принципово новий рівень впровадження наукових розробок у виробництво. Інститут є флагманом Національної академії наук із розробки проблем аграрного сектора. В Інституті започаткований новий напрям наукових досліджень із отримання в Україні врожаїв зернових у 100 ц/га і більше. Це нова для України філософія хліба, що дозволить вивести нашу державу на рівень передових країн Європи. Інститут є організатором „Клубу 100”, що об'єднує близько 50 кращих господарств аграрного сектору України, які уже реально наближуються до високої мети – отримання в умовах виробництва урожаїв озимої пшениці 100 ц/га та більше.

При Інституті фізіології рослин і генетики НАН України створена мережа базових господарств, яка щорічно розширюється за рахунок нових господарств у різних агрокліматичних зонах України. Діяльність цієї мережі має важливе народногосподарське значення, оскільки її основною метою є вирощування високоякісного насіння та впровадження у сільсько­господарське виробництво країни нових високопродуктивних сортів озимої пшениці і гібридів кукурудзи, нових комплексних мінеральних добрив, бактеріальних добрив, бакових сумішей гербіцидів, якими славиться Інститут.

Із 1969 р. Інститут видає журнал “Физиология и биохимия культурных растений" (з другого півріччя 2013 р. під назвою "Физиология растений и генетика"), який друкує роботи науковців України, ближнього і дальнього зарубіжжя.

Інститут готує наукові кадри через докторантуру й аспірантуру зі спеціальностей „фізіологія рослин” і „генетика”. В Інституті працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата та доктора біологічних наук за цими ж спеціальностями.

Інститут координує роботу Українського товариства фізіологів рослин.

Контакти

Адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17
Тел. +38 (044) 257-51-60
Факс +38 (044) 257-51-50
Електронна пошта: plant@ifrg.kiev.ua