Аспірантура

Інститут щорічно оголошує прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому рівні) вищої освіти за спеціальністю 091. Біологія (спеціалізації: фізіологія рослин, генетика).

Ознайомитись з освітньо-науковою програмою Інституту

Термін навчання 4 роки. Прийом документів - з 1 серпня до 11 вересня 2023 р 

Вступні іспити в аспірантуру зі спеціальності та іноземної мови – у другій-третій декаді вересня.

Завантажити Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 091 "Біологія"(2023)

Завантажити Правила прийому до аспірантури Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Для організації прийому вступників в аспірантуру наказом директора Інституту утворюється приймальна комісія, яка працює відповідно до Положення про приймальну комісію

Право на освітню діяльність Інституту у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні затверджено наказом Міністерства освіти і науки України "Про ліцензування освітньої діяльності" від 16.06.2017 р. №123-л (ліцензований обсяг 6 осіб).

Інформація про аспірантів Інституту (2022) – здобувачів вищої освіти за спеціальністю 091. Біологія.

Інформація про аспірантів Інституту (2023) – здобувачів вищої освіти за спеціальністю 091. Біологія.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 р. та «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури здійснює вчена рада Інституту.

До 2016 р. прийом в аспірантуру Інституту здійснювався за двома науковими спеціальностями 03.00.12 – фізіологія рослин і 03.00.15 – генетика (згідно з Переліком 2011 року).

Із 2017 р. Інститут здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю 091 Біологія (спеціалізації фізіологія рослин, генетика) відповідно до «Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Перелік 2015 року).

Перелік наукових спеціальностей (Перелік 2011 року) та Перелік галузей знань і спеціальностей,

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015 року)

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти”:

Контакти для довідок:

Адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17

Тел. +38 (044) 257-00-14, 257-51-50

Електронна пошта: plant@ifrg.kiev.ua