Навчальні дисципліни аспірантури

Робочі програми навчальних дисциплін освітньо-наукової програми доктора філософії (спеціальність 091. Біологія) Інституту

I. Цикл загальної підготовки

1. Обов'язкові навчальні дисципліни

ОНД.01. Іноземна мова професійного спрямування

ОНД.02. Філософія науки та культури

ОНД.03. Методологія наукових досліджень та організація наукової діяльності

IІ. Цикл професійної підготовки

2.1. Дисципліни вибору установи (2 дисципліни з переліку)

ДВУ.01.01. Фізіологія та біохімія фотосинтезу

ДВУ.01.02. Сучасні методи генетичного поліпшення рослин

ДВУ.02.01. Фізіологія мінерального живлення рослин

ДВУ.02.02. Генетична інженерія рослин

2.2. Дисципліни вибору аспіранта (3 дисципліни з переліку)

ДВА.01. Фізіологія азотфіксації

ДВА.02. Основи біології стресостійкості рослин

ДВА.03. Фізіологія дії гербіцидів

ДВА.04. Сучасні біотехнологічні методи

ДВА.05. Молекулярна генетика рослин

Вибір аспірантом навчальних дисциплін в обсязі, що складає не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, надає такі можливості:

Архів

ОНД.01. Іноземна мова професійного спрямування (2016 р.)

ОНД.01. Іноземна мова професійного спрямування (2019 р.)

 ДВА.02. Фізіологія стресостійкості рослин (2017 р.)