Положення та допоміжні матеріали

ПОЛОЖЕННЯ Інституту фізіології рослин і генетики НАН України:

Положення про приймальну комісію Інституту

Положення про апеляційну комісію Інституту

Положення про організацію освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті

Положення про оцінювання результатів навчання в аспірантурі Інституту

Положення про випусковий відділ Інституту

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення та надання академічної відпустки особам, які навчаються в Інституті

Положення про порядок визнання в Інституті результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності в Інституті

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в Інституті

Нормативно-правові акти:

Закон України «Про вишу освіту»

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

Національна рамка кваліфікацій (НРК) – це системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів освіти. Кожен рівень характеризується сукупністю компетентностей особистості, знань, умінь, навичок та здатностей застосовувати знання. 25.06.2019 р. замість 11 кваліфікаційних рівнів, як це було раніше, затверджено 10, а з 02.07.2020 р. – 8 кваліфікаційних рівнів.

Кваліфікації вищої освіти відповідають (п. 6): молодший бакалавр – 5 рівню НРК та короткому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти; бакалавр – 6 рівню НРК та першому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти; магістр – 7 рівню НРК та другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти; доктор філософії – 8 рівню НРК та третьому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, доктор наук – 8 рівню НРК.

У п. 15 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» передбачено:

"Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України “Про вищу освіту”. З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень аспіранти (ад’юнкти) і докторанти також зобов’язані:

Щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти:

Нова редакція «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ухвалено на Міністерській конференції 14-15 травня 2015 року)

Про академічну доброчесність:

Стаття 42. Академічна доброчесність (Закон України «Про освіту»)

►Про Етичний кодекс ученого України (постанова Загальних Зборів Національної академії наук України від 15 квітня 2009 р. № 2)

►Інформаційні матеріали на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

►Впровадження кодексів честі. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

Про підготовку в аспірантурі з філософії та іноземної мови:

Розпорядження Президії НАН України «Про забезпечення виконання в НАН України освітньої складової освітньо-наукової програми аспірантури з загальнонаукових філософських та мовних компетентностей» від 30.05.2016 № 328

Відповідно до п. 27 Постанови КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» аспірант, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має право: 

Про проживання іногородніх аспірантів наукових установ НАН України денної форми навчання в гуртожитках на час навчання в аспірантурі та про прикріплення аспірантів денної форми навчання на медичне обслуговування до медичних закладів НАН України:

Розпорядження Президії НАН України «Про Про забезпечення аспірантів наукових установ НАН України гуртожитками та надання їм медичних послуг» від 24.05.2016 № 310

Про рівноправ'я, боротьбу із сексуальними домаганнями та дискримінацією:

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Розпорядження КМУ від 28 жовтня 2020 р. № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року»