Аспірантура (архів)

Інститут щорічно оголошує прийом до аспірантури з відривом від виробництва для підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому рівні) вищої освіти за спеціальністю 091. Біологія (спеціалізації: фізіологія рослин, генетика).

Термін навчання 4 роки. Прийом документів - до 10 вересня поточного року.

Завантажити Правила прийому до аспірантури Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Дати вступних іспитів в аспірантуру у 2019 р. : спеціальність – 19 вересня, іноземна мова – 27 вересня.

Право на освітню діяльність Інституту у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні затверджено наказом Міністерства освіти і науки України "Про ліцензування освітньої діяльності" від 16.06.2017 р. №123-л.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 р. та «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури здійснює вчена рада Інституту.

До 2016 р. прийом в аспірантуру Інституту здійснювався за двома науковими спеціальностями 03.00.12 – фізіологія рослин і 03.00.15 – генетика (згідно з Переліком 2011 року).

Із 2017 р. Інститут здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю 091 Біологія (спеціалізації фізіологія рослин, генетика) відповідно до «Переліку галузей знань і спеціальностей,за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Перелік 2015 року).

Перелік наукових спеціальностей (Перелік 2011 року) та Перелік галузей знань і спеціальностей,

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015 року)

Правила прийому до аспірантури Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

І. Загальні положення

Для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) не допускається вступ поза конкурсом.

На третьому рівні вищої освіти здобувачі ступеня доктора філософії можуть навчатися в аспірантурі за денною або заочною формою навчання.

Підготовка в аспірантурі Інституту за очною формою здійснюється:

– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

– за кошти фізичних та юридичних осіб.

Підготовка в аспірантурі Інституту за заочною формою навчання здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Нормативний строк навчання в аспірантурі як за очною, так і заочною формами навчання, становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 36 кредитів ЄКТС. Перелік навчальних дисциплін аспірантури включає дисципліни, що віднесено до  циклів загальної та професійної підготовки.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Інституту фізіології рослин і генетики НАН України приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Вступники до аспірантури подають наступні документи:

1. Заява на ім’я директора Інституту.

2. Особовий листок з обліку кадрів (видається за місцем роботи або навчання вступника).

3. Копія паспорта.

4. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу та Додатку до диплому. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого дипломавідповідно до «Порядку визнання  здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;

5. Рекомендація вищого навчального закладу для вступу до аспірантури (за наявності).

6. Медична довідка про стан здоров’я.

7. 2 фотокартки 3х4.

8. Копія трудової книжки, завірена печаткою відділу кадрів за місцем роботи.

9. Автобіографія.

10. Список опублікованих праць з обраної наукової спеціальності (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих праць, подають науковий текст (доповідь, реферат,дослідницька пропозиція, проект тощо) з обраної ними наукової спеціальності.

11. Копію облікової картки платника податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи).

12. Міжнародний сертифікат  з  іноземної мови, який засвідчує рівні B2, С1 – С2 (за наявності).

Документи подаються у паперовій папці.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

IV. Організація і проведення конкурсу

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

1) співбесіди, під час якої вступником може бути представлено науковий текст (доповідь, реферат, дослідницьку пропозицію, презентацію, проект, інші доказиспроможності вступника проводити наукові дослідження за обраною спеціальністю).

Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, йогоактуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.

За рішенням Приймальної комісії вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, що зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста),може бути призначене додаткове вступне випробування, за умови успішного проходження якого вступник допускається до вступного іспиту зі спеціальності та вступногоіспиту з іноземної мови.

2) іспиту зі спеціальності;

3) іспиту з іноземної мови. Іспит складається в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Завантажити Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 091 "Біологія"

Завантажити Правила прийому до аспірантури Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Для організації прийому вступників в аспірантуру наказом директора Інституту утворюється приймальна комісія, яка працює відповідно до Положення про приймальну комісію.

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти”:

Контакти для довідок:

Адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17

Тел. +38 (044) 257-00-14, 257-51-50

Електронна пошта: plant@ifrg.kiev.ua