Відділ фізіології живлення рослин

Завідувач відділу

ШВАРТАУ Віктор Валентинович

Член-кореспондент НАН України,

доктор біологічних наук,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

лауреат премії імені М.Г. Холодного НАН України

тел./факс: (+380 44) 257-90-18

e-mail: schwartau@ifrg.kiev.ua

Відділ входить до складу Інституту від часу його заснування після переводу з Інституту ботаніки АН УРСР, де він був організований у 1939 р. академіком АН УРСР і ВАСГНІЛ П.А. Власюком, який керував відділом до 1955 р. У подальші роки відділ очолювали д-р с.-г. наук І.А. Сіроченко (1955—1958), канд. біол. наук П.П. Мельничук (1958—1966), д-р с.-г. наук О.Д. Хоменко (1966—1980), д-р біол. наук, лауреат премії імені М.Г. Холодного НАН України (нині академік НААН України) І.М. Гудков (1981—1987), д-р біол. наук, лауреат премії імені М.Г. Холодного НАН України К.С. Ткачук (1987—2000), канд. біол. наук Ж.З. Гуральчук (2001—2003), канд. біол. наук М.Ф. Михальський (2003—2005). Із 2005 р. відділом керує д-р біол. наук, чл.-кор. НАН України В.В. Швартау.

Результати досліджень співробітників відділу відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки та тричі — премією імені М.Г. Холодного НАН України, опубліковані в 25 монографіях, захищені 50 авторськими свідоцтвами і патентами. У відділі підготовлено 35 кандидатів і 5 докторів наук. Роботи відділу проводяться за активної співпраці з колегами Росії, Болгарії, Білорусі, Мексики, Австралії, Швейцарії, Німеччини.

Відділ забезпечений новітнім обладнанням: іонним хроматографом («Methrom», Швейцарія), системою пробопідготовки («Anton Paar», Австрія), приладом для визначення азоту («Behr», Німеччина) тощо.

Основні наукові напрями:

  • з’ясування механізмів метаболізму іонів для збереження родючості ґрунтів, створення високоефективних добрив та біофортифікації;

  • розробка сучасних аналітичних методів на основі іонної хроматографії й емісійної спектроскопії та математичного аналізу для визначення пулу іонів у ґрунтах/рослинах;

  • дослідження генетичних основ регуляції іонного гомеостазу культурних рослин.

Фундаментальні та прикладні результати

    • Світовий пріоритет мають дослідження академіка П.А. Власюка щодо фізіологічної ролі марганцю в живленні рослин, встановлення біологічної ролі молібдену, бору, цинку,

    • кобальту та літію. Розроблено органо-мінеральну систему живлення рослин у сівозмінах і вдосконалено технології рослинництва країни шляхом масштабного впровадження мінеральних добрив з мікроелементами.

  • Пріоритетними у відділі є дослідження основ продукційного процесу. Розроблені фізіологічні основи живлення високопродуктивних сортів озимої пшениці та концепція регуляції іонного гомеостазу, що є науковим фундаментом створення високоефективних технологій живлення. Системи живлення та захисту культурних рослин широко впроваджуються багатьма провідними сільськогосподарськими підприємствами України і забезпечують вагоме зростання додаткового фінансування Інституту.