Українське товариство фізіологів рослин

Українське товариство фізіологів рослин (УТФР) – всеукраїнська громадська організація, яка створена за ініціативою групи громадян, що об’єдналися на основі єдності спільних інтересів для реалізації своїх прав і свобод  [Статут УТФР].

Президент – Герой України академік НАН України, доктор біологічних наук, професор Моргун Володимир Васильович

 

Учений секретар – кандидат біологічних наук Рибаченко Лілія Ігорівна, тел. (044) 257-31-08

Товариство було організоване на Установчому з’їзді фізіологів рослин УРСР 5 жовтня 1988 року, а 12 квітня 2002 року – зареєстроване у Міністерстві юстиції. Відтоді Товариство набуло прав юридичної особи і несе обов’язки, передбачені законодавством України для громадських організацій. Товариство поширює свою діяльність на всю територію України.

Основною метою діяльності Товариства є об’єднання науковців для всебічного сприяння прогресу у фундаментальних і прикладних напрямках фізіології рослин та споріднених наук; залученню вчених для створення теоретичних основ подальшого розвитку рослинництва та біотехнології, впровадженню досягнень фізіології рослин у сільське господарство України; захист творчих, законних соціальних економічних та інших спільних інтересів членів Товариства.

Основними завданнями Товариства є:

-    сприяння роботі та підвищенню професійного рівня членів Товариства;

-    сприяння об’єднанню та координації зусиль фахівців з питань фізіології рослин;

-    сприяння розробці програм щодо розвитку діяльності фахівців з питань фізіології рослин і забезпеченню їх практичної реалізації;

-    сприяння наданню наукової та методичної допомоги вищій та середній школі у постановці викладання питань фізіології рослин.

Керівними органами Товариства є:

-    З’їзд;

-    Рада Товариства;

-    Президія;

-    Ревізійна комісія.

Вищим керівним органом є З’їзд членів Товариства. Він скликається не рідше 1 разу на 8 років за рішенням Ради Товариства, або на письмову вимогу не менши1/3 членів Товариства. Останній (ІV) з’їзд УТФР відбувся 23‒24 червня 2009 року в м. Києві на базі Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. Під час роботи З’їзду було визначено і затверджено основні напрямки діяльності Товариства, обрано новий склад Ради Товариств, Президію, Президента, трьох віце-президентів, ученого секретаря. Черговий V З’їзд УТФР відбудеться 15-16 червня 2017 р. в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (Київ).

На сьогодні Товариство включає 7 секцій, що відповідають головним напрямкам його діяльності, а також налічує 14 регіональних відділень (місцевих осередків), які є основою Товариства і об’єднують членів Товариства за територіальною ознакою.